Digtets Krystal (1997) af Peter Stein Larsen

- som fri download -

PDF, online fra Ålborg Universitet
Lån på biblioteket

coverÅlborg Universit
titel: Digtets krystal
Forfatter: Larsen, Peter Stein
Udgivelsesdato: 1997

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.
– Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
– You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
– You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal –


Indhold

Forord
Denne bog omhandler en side ved dansk digtning efter 1980, som har
været underbelyst i den litterære kritik, nemlig forholdet mellem poesi og
poetik. Digtets krystal består af fem afsnit: »Overblik«, »Positioner«, »Linier
og perspektiver«, »Tekster« og »Bibliografi«.

Bogens første afsnit er en generel introduktion til periodens lyrik og
poetik. Andet afsnit behandler i forlængelse af indledningen syv forskel-
lige forfatterskaber, nemlig Søren Ulrik Thomsen, Bo Green Jensen, Pia
Tafdrup, Niels Frank, Lars Bukdahl, Carsten René Nielsen og Lene Hen-
ningsen. Tredje afsnit er en kort opsamling og perspektivering, mens bogens
fjerde del indeholder en række poetik- og poesitekster af hver af de syv
digtere. Afsnittet »Tekster« kan dels fungere som et sted, hvor man kan
hente dokumentation for de slutninger, der drages i diskussionerne af for-
fatterskaberne, og dels som afsæt for en videre beskæftigelse med de syv
digteres poetik og poesi. I »Bibliografi« finder man en liste over de værker,
som der henvises til i de to første afsnit. Endvidere kan dette sidste afsnit
forhåbentlig inspirere til videre læsning

1. OVERBLIK 11
DANSK LYRIK EFTER 1980 16
a) Reaktionen på 1970’ernes digtning 16
b) Tematisk digtlæsning 20
c) Den litterære tradition 22

LYRISK MODERNISME OG POSTMODERNISME 23
Lyrisk modernisme 23
a) Den splittede og disharmoniske bevidsthed 24
b) Oppositionen til det sociale 25
c) Poesien som særsprog 28
d) Den utopiske længsel 30

Postmodernistiske træk 33
a) Det eklektiske 34
b) Det sprængte værkbegreb 36
1) Netværksstrukturerede tekster 37
2) Gentagelsesstrukturerede tekster 38
3) Hybridtekster 39

POETIKKER EFTER 1980 41
a) Form 42
b) Stil 44
c) Stof 47
d) Funktion 49
e) Traditionen 50

2. POSITIONER 53
SØREN ULRIK THOMSEN 55
Konfrontationsmodernistisk afsæt 55
Minimalistisk poetik 60
Klassisk modernisme og digtet som kvalitativ forskel 65
Arabeskpoetik og kontrastæstetik 71

BO GREEN JENSEN 86
Mytedigtning og T.S. Eliot-poetik 90
Arven fra romantikken – civilisationskritik og utopi 95
Gesamtkunstwerk eller postmodernistisk hybridtekst 99
Dagligliv & natur, erindring og klassiske former 103

PIA TAFDRUP 108
Kroppens og kønnets poetik 109
Traditionsbevidsthed og symbolistisk æstetik 117
Metafysisk længsel, jødisk identitet og digteriske storformer 125

NIELS FRANK 134
Gentagelsens og de små ordklassers poetik 135
Den hermetiske modernisme 145
Mellem litteraturteori og liv 149

LARS BUKDAHL 158
Readymade-poetik 158
Postmodernistisk æstetik og litteraturkritik 164
Det netværksstrukturerede digt 170

CARSTEN RENÉ NIELSEN 179
Billedstormens poetik 179
Hverdagens modernisme 192

LENE HENNINGSEN 199
Modernistiske pejlemærker 200
Drømmens poetik 205
Den religiøse vision 211

3. LINIER OG PERSPEKTIVER 215
a) Variation 217
b) Enhed 220
c) Slutord 224

4. TEKSTER 225

SØREN ULRIK THOMSEN 227
a) Poetik 227
b) Poesi 231

BO GREEN JENSEN 249
a) Poetik 249
b) Poesi 255

PIA TAFDRUP 273
a) Poetik 273
b) Poesi 278

NIELS FRANK 291
a) Poetik 291
b) Poesi 298

LARS BUKDAHL 310
a) Poetik 310
b) Poesi 315

CARSTEN RENÉ NIELSEN 326
a) Poetik 326
b) Poesi 330

LENE HENNINGSEN 341
a) Poetik 341
b) Poesi 349

5. BIBLIOGRAFI 357
A. LYRIK OG POETIK 359
B. KRITIK 365
Om Søren Ulrik Thomsen 365
Om Bo Green Jensen 366
Om Pia Tafdrup 367
Om Niels Frank 368
Om Lars Bukdahl, Carsten René Nielsen og Lene Henningsen 369
Generelt 369

6. NOTER 377

 

 

 

Leave a Reply